ماشین آلات رنگرزی و تکمیل

 

                      ماشین آلات رنگرزی و تکمیل

 1-  ماشین آلات رنگرزی:

رنگرزی انواع نخ و پارچه - رنگرزی مداوم

رنگرزی دوک - مخازن بزرگ رنگرزی -رنگرزی زیپ - دستگاههای رنگرزی جت - جیگ و سایر تجهیزات رنگرزی. 

 

2- تکمیل:

دستگاههای تکمیل جهت پارچه های کشباف وسایر پارچه ها

دستگاههای استنتر - پرز سوزی - خارزنی - آهار زنی -سانفورایزینگ 

کاردینگ - کلندر -ماشین آلات کامپکت - ژیگر - خشک کن - اور فلو