ماشین آلات کار کرده

                        واردات ماشین آلات کارکرده

واردات ما شین آلات کار کرده اروپا یی جهت صنعت نساجی و سایر صنایع.

این ماشین آلات از برند های معروف اروپایی میباشد و به صورت باز سازی شده.

1- انواع ماشین آلات و تجهیزات بافندگی کارکرده.

دستگاههای ایرجت - رپیر - راشل برند های:

Sulzer - Picanol - Somet - Smit 

2- ماشین آلات ریسندگی وتجهیزات مربوطه کارکرده.

3- مآشین آلات و تجهیزات صنعت بی بافت یا نبافته کار کرده.

4-ماشین آلات و تجهیزات رنگرزی و تکمیل کار کرده.