ماشین آلات حوله

                      ماشین آلات بافت حوله

واردات ماشین آلات و تجهیزات بافت پارجه های حوله ای و پرز بلند.

1- دستگاههای گردباف مخصوص بافت پارچه های حوله ای.

2- دستگاههای بافندگی ایرجت جهت بافت پارچه های حوله ای ساده و ژاکارد.

3- دستگاههای بافندگی رپیر مخصوص بافت پارچه های حوله ای ساده و طرح دار. 

    دستگاه بافندگی ایرجت - ژاکارد