تجهیزات نسا جی

                      تجهیزات صنعت نساجی

واردات تجهیزات صنعت نساجی به صورت نو و کار کرده بشرح زیر:

1- دستگاههای دولا تاب - تو فور وان - شل پیچ و سفت پیچ.

2- دستگاههای آهار زنی - خار زنی  - پرز سوزی.

3- دستگاههای:

استنتر - کلندر - هیت ستینگ - کاردینگ - تافتینگ - پلیسه گیری.

4- دستگاههای کلاف پیچی - پیچش هنک به کن.