تجهیزات نساجی

                              تجهیزات نساجی

این شرکت وارد کننده کلیه تجهیزات نساجی بشرح زیر میباشد:

1- دستگاههای دولاتاب و تو فور وان.

2-دستگاههای هیت ستینگ.

3- دستگاه آهار زنی.

4-کلندر.

5-دستگاه چله پیچی

6- دستگاه پرز سوزی.

7- دستگاه پلیسه گیری پارچه.

8- دستگاه خارزنی.

9-دستگاههای شل پیچ و سفت پیچ.

 10- استنتر

11- کاردینگ

12- دستگاه کلاف پیچی- پیچش هنک به کن

13- دستگاه تافتینگ

دستگاه دولاتاب

دستگاه استنتر

 

دستگاه پیچش هنک به کن

دستگاه شل پیچ جهت خطوط رنگرزی دوک های نخ