ماشین آلات حوله

                    ماشین آلات بافت پارچه های حوله ای

ماشین آلات بافت پارچه های حوله ای به 6 صورت زیر ساخته میشوند:

1-دستگاههای ایرجت ژاکارد.

2- دستگاههای ایر جت ساده.

3- دستگاه رپیر ژاکارد.

4- دستگاه رپیر ساده.

5-دستگاههای گردباف مخصوص بافت پارچه های حوله ای و پرز بلند به صورت ژاکارد و ساده - یک روو دو رو.

دستگاه ایرجت جهت بافت پارچه های حوله ای

دستگاه رپیر برای بافت پارچه های حوله ای با قیمت های مناسب.